hlavička informační systém LIST
templatemo header
LIST 7.0
LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LIST

Moduly informačního systému LIST

Informační systém List je modulový. Jednotlivé moduly dokáží fungovat nezávisle na sobě, a proto je ideální sestavit přímo na míru. Vybírat můžete z následujících modulů.

::. VÝROBA .:: ::. EKONOMIKA .:: ::. DOCHÁZKA .:: ::. PERSONALISTIKA A MZDY .:: ::. SKLADY.:: ::. ELEKTRONICKÉ ÚKOLOVÉ LISTY.:: ::. ZAKÁZKY

1
 

MODUL VÝROBA


Modul VÝROBA je kompletní systém pro plánování řízení a sledování výroby, vhodný jak pro sériovou, tak i zakázkovou výrobu. Pokrývá celý výrobní cyklus od nabídky a přijetí objednávky, přes vlastní evidenci výroby, až po převedení výrobků do expedičního skladu a následného vydodání.

Výrobní položky

Číselník Výrobní položky eviduje veškeré výrobky, které se ve firmě vyrábí, nebo prodávají. U výrobků je možné evidovat druh, typ, parametry a další údaje, které jsou důležité pro identifikaci každého výrobku. Na základě provedené analýzy je možné tyto parametry jednoduchým způsobem přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníka. V číselníku Výrobní položky jsou evidovány všechny ceny výrobků (prodejní, nákladové…), pro určitá období.

Číselník materiálů

Číselník materiálů eviduje veškeré materiály, které se ve firmě používají pro výrobu výrobků. Každý materiál popsán množstvím parametrů rozhodujících pro jeho použití ve výrobě. Ke každému výrobku je možné evidovat libovolné množství dodavatelů jednotlivých materiálů, jejich číselné kódy, názvy, měrné jednotky, termíny dodání, minimální množství dodání a ceny. Jednoho z těchto dodavatelů je vždy možné označit jako hlavního dodavatele a podle něj se kalkulují ceny výrobků.

Materiálová norma (Rozpiska materiálů, Receptura)

Materiálová norma obsahuje seznam všech materiálů, které vstupují do výroby konkrétního výrobku. Materiálová norma je tvořena hlavičkou materiálové normy kde jsou evidovány určující položky pro tuto normu a libovolným množstvím položek materiálové normy. Hlavička je identifikována podle střediska (pro každé středisko lze vytvořit jinou materiálovou normu pro stejný výrobek) a datumů platnosti normy. Podle těchto datumů je prováděn výpočet materiálových náročností a nároků materiálu pro výrobu v určitých obdobích. Položky jsou rozděleny po jednotlivých odděleních. Oddělením se rozumí příprava výroby,… balení a dodělávka. Materiály jsou identifikovány k jednotlivým oddělení a ta jsou přiřazena k hlavičkám materiálových norem. Dojde-li ke změně materiálové normy, je ukončena platnost předchozí, a podle zadaného data platnosti je používána norma nová. Položky normy jsou zadávány z číselníku materiálů a evidují materiál a jeho množství, které je potřeba k výrobě. Položka materiálové normy může být ještě dělena na množství materiálu podle velikostního sortimentu.

Technologický postup

Pomocí technologického postupu se stanoví sled a obsah výrobních nebo montážních operací.

Evidence výroby

Evidence výroby slouží k evidenci výrobních příkazů z jednotlivých objednávek, evidují se podle čísla výrobních příkazů, střediska na kterých byl výrobní příkaz vydán, období - rok a měsíc, data vytvoření výrobního příkazu a data vyhotovení. Při vytvoření limitního listu a průvodek se automaticky zatrhne vytisknout limitní list a vytisknout průvodky a zanese se datum vytvoření průvodky. Chceme-li blokovat materiál na tento výrobní příkaz zatrhneme „check box“ a zadáme datum blokovat od - do. Výrobní příkaz se skládá ze hlavičky výrobního příkazu a položek výrobního příkazu. Nejprve je nutné vyplnit hlavičku a poté položky výrobního příkazu. Položky výrobního příkazu se vyplňují dle objednávek, kdy lze vyhledat položky, které nebyly zadány ve výrobním příkaze double clickem na interním čísle objednávky a přenese se číslo výrobku, název výrobku a údaje o datu a množství výrobku. Stiskem tlačítka Limitní listy se provede vytvoření limitního listu s nárokem materiálu, Jako norma se vezme platnost v hlavičce materiálových norem podle data vytvoření výrobního příkazu. Stiskem Průvodky se provede vytvoření průvodky s nárokem potřeby času, jako norma se vezme platnost v hlavičce výkonových norem podle data vytvoření výrobního příkazu. Vyhodnocení výroby - slouží k vyhodnocení výroby, jaké byly změny skutečného výrobního cyklu proti plánovaným kalkulacím. Jako podklad se berou limitní listy a průvodky.

Sklady

Modul sklady řeší kompletní skladové hospodářství firmy. Je rozděleno na sklady materiálů, kde jsou evidovány příjmy a výdeje materiálů používaných ve výrobě a sklady výrobků pro příjmy výrobků z výroby a následnou expedici výrobků odběratelům.

Sklady materiálů

Sklady materiálů slouží k evidenci materiálů pro výrobu. Sklady jsou určovány pro jednotlivá střediska (to znamená, že každé středisko může mít libovolný počet skladů). Ve střediscích jsou sklady členěny podle názvů skladů. Pro celý modul Sklady materiálů je vytvořen seznam pohybů na skladech materiálů. Pohybem se rozumí příjem, nebo výdej ze skladu. Systém umožňuje nadefinovat libovolný počet pohybů, kterými se rozlišují různé druhy výdejů a různé druhy příjmů materiálů. Tyto pohyby jsou napojeny na účtovou osnovu. Příjmový skladový doklad je propojen s fakturou přijatou a objednávkou vydanou. Výdajový skladový doklad je propojen s limitním listem a výrobním příkazem.

V systému lze použít tři typy oceňování materiálů: 1. Průměrné ceny, kdy je při každém příjmu materiálů přepočítávána jednotková cena. 2. Druhou metodou je FIFO (první do skladu, první ze skladu). Při každém příjmu je vytvořena nová karta materiálu, kde je jednoznačným identifikátorem středisko, druh skladu, číslo položky a datum příjmu s časem. Při výdeji u této metody je odepisováno ze skladu podle datumu a času. 3. Třetí metodou je vyhlášená cena. Systém při příjmu i výdeji počítá jednotkovou cenu definovanou v číselníku materiálů pro zadané období. Příjmy a výdeje ze skladu materiálu jsou evidovány na skladových dokladech. Skladové doklady se skládají ze dvou částí, hlavičky skladového dokladu a položek skladového dokladu. Hlavička skladového dokladu eviduje číslo skladového dokladu, zákazníka, datum vytvoření skladového dokladu, účetní období, dopravu a číslo pohybu. Pro každou hlavičku dokladu může být vytvořeno libovolné množství položek skladového dokladu. Položka skladového dokladu je identifikována číslem dokladu, číslem položky, datumem pořízení skladové karty, účelem. Účel se používá jako rozlišovací prvek, proč byla položka do systému vložena (číslo faktury, číslo výrobního příkazu, ...).

Sklady výrobků

Sklady výrobků slouží k evidenci výrobků přijímaných z výroby a pro jejich následnou expedici. Sklady jsou určovány pro jednotlivá střediska (to znamená, že každé středisko může mít libovolný počet skladů). Ve střediscích jsou sklady členěny podle názvů skladů. Pro celý modul Sklady výrobků je vytvořen seznam pohybů na skladech výrobků. Pohybem se rozumí příjem, nebo výdej ze skladu. Systém umožňuje nadefinovat libovolný počet pohybů, kterými se rozlišují různé druhy výdejů a různé druhy příjmů výrobků. Tyto pohyby jsou napojeny na účtovou osnovu. Příjmový skladový doklad je propojen s výrobním příkazem. Výdajový skladový doklad je propojen s fakturou vydanou a objednávkou výrobků.

V systému lze použít tři typy oceňování výrobků: 1. Průměrné ceny, kdy je při každém příjmu výrobků přepočítávána jednotková cena. Cena se tvoří výpočtem výrobních nákladů. 2. Druhou metodou je FIFO (první do skladu, první ze skladu). Při každém příjmu je vytvořena nová karta výrobku, kde je jednoznačným identifikátorem středisko, druh skladu, číslo položky a datum příjmu s časem. Při výdeji u této metody je odepisováno ze skladu podle datumu a času. Cena se tvoří výpočtem výrobních nákladů. 3. Třetí metodou je vyhlášená cena. Systém při příjmu i výdeji počítá jednotkovou cenu definovanou v číselníku výrobků pro zadané období. Příjmy a výdeje ze skladu výrobku jsou evidovány na skladových dokladech. Skladové doklady se skládají ze dvou částí, hlavičky skladového dokladu a položek skladového dokladu. Hlavička skladového dokladu eviduje číslo skladového dokladu, zákazníka, datum vytvoření skladového dokladu, účetní období, dopravu, číslo pohybu a pro dodací list číslo objednávky. Pro každou hlavičku dokladu může být vytvořeno libovolné množství položek skladového dokladu. Položka skladového dokladu je identifikována číslem dokladu, číslem položky, datumem pořízení skladové karty, účelem. Účel se používá jako rozlišovací prvek, při příjmu je do účelu zapsán výrobní příkaz, podle kterého byl výrobek vyroben, při výdeji se zapisuje číslo objednávky podle které byl výrobek dodán.

Adresář obchodních partnerů

Adresář slouží pro evidenci všech obchodních partnerů (dodavatelé, odběratelé a ostatní obchodní nebo kontaktní spojení ...) a informací o nich. Je zde možno mimo základních identifikačních údajů zadávat např. údaje o individuálně dohodnutých podmínkách spolupráce či vytvářet ceníky s platností pouze pro danou firmu. V adresáři je možno rychle vyhledávat, tisknout seznamy adres, telefonní seznamy apod.

Objednávky vydané

Evidují všechny objednávky vydané (materiál, doprava, spotřební materiál, služby). Jsou propojené na sklady materiálů, faktury přijaté. Při tvorbě objednávky vydané pro materiál se přenášejí jednotlivé údaje o materiálu z číselníku materiálů (podle jednotlivých dodavatelů), včetně dohodnuté ceny. Při příjmu na sklad materiálů se provede množstevní vyhodnocení objednávky a příjemky skladu materiálu. Při propojení objednávky vydané a faktury přijaté se provede vyhodnocení podle ceny materiálu. Po vytvoření objednávek vydaných lze pomocí tiskové sestavy, nebo www stránky zobrazit potřebu financí na úhradu objednávek v hlavní měně, měně objednávky, hotově nebo převodem, a to za jednotlivé dny.

Objednávky přijaté

Zde se evidují objednávky přijaté od odběratelů. Při zadávání objednávky se obchodník rozhoduje, zda dodá výrobky ze skladu výrobků (výrobky jsou již vyrobeny, popřípadě nakoupeny od jiného výrobce), nebo zda se musí výrobek vyrobit. Objednávka eviduje různé požadavky na výrobek podle specifikace jednotlivých firem. Každá objednávka se skládá z jedné hlavičky objednávky a libovolného počtu položek objednávky. V hlavičce objednávky se zadávají údaje o odběrateli (IČO, Adresa, Kontaktní osoba...), údaje o slevě, lhůtě splatnosti, termínu dodání. Objednávky jsou evidovány pod jednoznačným označením Interní číslo objednávky. Pod tímto číslem je následně objednávka identifikovatelná v celém systému. Součástí hlavičky objednávky je i evidence o stavu objednané zakázky ve výrobním procesu. Položky objednávek jsou jednoznačně určeny číslem výrobku, interním číslem objednávky, datumem dodání. V položce se dále eviduje množství objednaných výrobků, zda je povoleno výrobek dodat, zda je povoleno výrobek fakturovat, počet dodaných výrobků, počet fakturovaných výrobků. Systém umožňuje výrobky blokovat na skladě výrobků podle zadaného termínu dodání. Výrobek na objednávce je možné dodat ze skladu nebo zadat do výroby, označit výrobek jako právě vyráběný, pozastavený, nebo stornovaný.

Faktury vydané

V obrazovce Faktury vydané jsou řešeny všechny operace s vydanými fakturami. V první řadě jsou zde faktury vytvářeny a tisknuty. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Fakturované položky do faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Na základě vystavení faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout příjmový pokladní doklad. Je zde možno zobrazovat libovolně vyfiltrované seznamy faktur a s nimi tisknout různé tiskové sestavy. Jsou zde také zobrazeny provedené úhrady příslušných faktur. Na spodní záložce nazvané Tabulka je zobrazen seznam všech vydaných faktur evidovaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem dokladů. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

Faktury přijaté

V obrazovce Faktury přijaté jsou řešeny všechny operace s přijatými fakturami. V první řadě jsou zde faktury zadávány a zaúčtovávány. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Položky do přijatých faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Samozřejmostí je vytvoření nepoložkové faktury. Na základě zadání faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout výdajový pokladní doklad. Na spodní záložce nazvané Tabulka je zobrazen seznam všech přijatých faktur zadaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců slouží pro zadávání, evidování a zpracovávání personálních dat zaměstnanců. Nejdůležitější částí tohoto modulu jsou tedy osobní karty zaměstnanců, umožňující zadat všechny povinné či doplňkové informace o každém zaměstnanci. Pro větší přehlednost jsou data osobní karty dále rozdělena do jednotlivých podskupin podle způsobu užití (osobní údaje, rodina a děti, informace o zaměstnání, mzdové podklady, mzdová předloha, ostatní informace,poznámky, fotografie). Každá tato podskupina je zobrazena na vlastní záložce osobní karty. Data do osobní karty jsou ve většině případů zadávána vybíráním z číselníků a seznamů. Použitím názvů evidovaných v číselníku je zabezpečeno zadání stejných názvů u všech zaměstnanců a tím případné filtrování podle těchto údajů.

2
...

MODUL EKONOMIKA

Modul EKONOMIKA poskytuje kompletní informace o finanční situaci společnosti a umožňuje vedení podvojného účetnictví dle platných právních norem.

Účetnictví poskytuje kompletní informace o finanční situaci společnosti. Účetní část programu umožňuje vést podvojné účetnictví dle platných právních norem. Základem je evidence položkové hlavní knihy. Nepřetržitě je k dispozici aktuální stav na účtech, odpovídající zaúčtovaným dokladům. Účetnictví úzce spolupracuje s obchodní částí programu v oblasti přijatých a vydaných faktur a skladových dokladů. Finanční analýza navazuje na výsledky dosažené v účetnictví a umožňuje jejich utřídění do množství výkazů a tiskových sestav.

Program dovoluje zpracovávat několik účetních roků současně, a to i při změnách legislativy! Pro každý rok mohou být zadané jiné parametry. Zpracované a ukončené období lze zablokovat proti změnám. Toto zablokování je možné v případě nutnosti odstranit. Použité sazby DPH a kurzů se odvíjejí od data platnosti. Jakýkoli údaj lze na základě nastavených přístupových práv kdykoli opravit, zrušit či zpětně doplnit.

Roční závěrka automaticky převádí konečné stavy na jednotlivých účtech na konečný účet rozvažný a posléze otevírá s pomocí počátečního účtu rozvažného počáteční zůstatky na příslušných účtech účetní osnovy včetně převodu otevřených položek saldokonta.

Doklady jsou zařazeny do číselných řad (může jich být neomezený počet). Jednotlivé doklady v těchto řadách lze automaticky číslovat pořadovými čísly. Jednotlivé druhy dokladů vznikají většinou v příslušných dílčích evidencích (banka, pokladna, evidence majetku, přijaté a vydané faktury, příjem a výdej ze skladu) v menší míře přímo v účetnictví (všeobecné doklady, interní doklady). Doklady vznikající v dílčích evidencích se v účetnictví promítat okamžitě po zadání. Program umožňuje zpracovávat doklady jednotlivých středisek a sledovat jejich výsledky.

Faktury přijaté

V obrazovce Faktury přijaté jsou řešeny všechny operace s přijatými fakturami. V první řadě jsou zde faktury zadávány a zaúčtovávány. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Položky do přijatých faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Samozřejmostí je vytvoření nepoložkové faktury. Na základě zadání faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout výdajový pokladní doklad. Na spodní záložce nazvané Tabulka je zobrazen seznam všech přijatých faktur zadaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

Faktury vydané

V obrazovce Faktury vydané jsou řešeny všechny operace s vydanými fakturami. V první řadě jsou zde faktury vytvářeny a tisknuty. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Fakturované položky do faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Na základě vystavení faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout příjmový pokladní doklad. Je zde možno zobrazovat libovolně vyfiltrované seznamy faktur a s nimi tisknout různé tiskové sestavy. Jsou zde také zobrazeny provedené úhrady příslušných faktur. Na spodní záložce nazvané Tabulka je zobrazen seznam všech vydaných faktur evidovaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem dokladů. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

Pokladní doklady

Modul Pokladní doklady umožňují pomocí dokladových řad evidovat libovolné množství pokladních knih jak tuzemské tak i v cizích měnách. Pokladní doklad umožňuje jednoduché spárování pomocí variabilního symbolu s vydanými fakturami, přijatými fakturami, závazky a pohledávkami. Pomocí připravených předkontací se jednoduchým způsobem provede automatické zaúčtování dokladu do hlavní knihy. Pro tisk pokladních dokladů a pokladních knih je připraveno velké množství uživatelsky definovaných formulářů a sestav.

Bankovní doklady

Bankovní doklady jsou evidovány v dokladových řadách pro každý bankovní účet samostatně a tím umožňují spolehlivý přehled o stavech a pohybech na firemních účtech. Velmi jednoduché zaúčtování pomocí nastavených předkontací a logické vyhledání hrazených položek umožňuje snadné a rychlé vytvoření bankovního dokladu. Velkou výhodou a samozřejmostí je připravenost agendy předávat a přijímat údaje bankovního příkazu do různých programů pro homebanking.

Závazky

Závazky umožňují zadat a evidovat všechny závazky firmy, na které není vytvořena přijata faktura. Jedná se např. o závazky z různých smluv, leasingů apod. Základem pro zadání závazku je nastavení parametrů dokladových řad a příslušných předkontací. Pomocí variabilního symbolu je potom umožněno párování s pokladním nebo bankovním dokladem podle způsobu uskutečněné platby.

Pohledávky

Pohledávky umožňují zadat a evidovat všechny pohledávky firmy, na které není vydaná faktura. Základem pro zaevidování pohledávky je opět nastavení parametrů libovolného množství dokladových řad a příslušných předkontací. Pomocí variabilního symbolu je potom umožněno párování s pokladním nebo bankovním dokladem podle uskutečněné platby.

Interní doklady

Interní doklady zachycují účetní případy probíhající uvnitř firmy. Pomocí dokladových řad a předkontací můžeme předdefinovat různé typy těchto dokladů. Pro lepší přehlednost obsahují interní doklady jednotlivé položky, které lze zaúčtovat na základě zvolené předkontace nebo samostatně zadáním účtu z účtové osnovy.

Hlavní kniha

„Hlavní kniha“ je srdcem celého ekonomického systému. Její pružné formátování účtu, inteligentní zpracování transakcí, rozpočtování a rozsáhlé možnosti účetního výkaznictví dávají nástroje, které jsou potřebné k řízení finančních dat každé firmy. Do hlavní knihy jsou automaticky zaúčtovávány všechny operace, které proběhnou na veškerých účetních dokladech. Následné opravy položek prvotních účetních dokladů nebo jejich zrušení se vždy hned promítne v hlavní knize a tyto změny jsou v hlavní knize uloženy pro případnou kontrolu je možno vždy tuto „historii“ editovat.

3
...

MODUL PERSONALISTIKA A MZDY

Modul PERSONALISTIKA A MZDY umožňuje vést evidenci zaměstnanců s jejich mzdovými a personálními údaji včetně pravidelných srážek. Poskytuje výpočet mezd a nemocenských dávek s rozúčtováním na jednotlivá střediska a pracoviště včetně záloh na daň z příjmu fyzických osob a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Modul pokrývá oblast personalistiky, mzdové problematiky, ekonomiky práce a mzdové systemizace. Zajišťuje průběžnou evidenci údajů o pracovnících a jejich pracovních poměrech. Základní funkcí je především výpočet mezd, tj. výpočet tarifních mezd, příplatků, prémií a odměn, náhrad dle zákoníku práce, nemocenských dávek, daně z příjmu, zákonného pojištění, srážek ze mzdy, stanovení průměrného výdělku a průměrného vyměřovacího základu pro účely náhrad, provedení ročního daňového zúčtování, apod.

 

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců slouží pro zadávání, evidování a zpracovávání personálních dat zaměstnanců. Nejdůležitější částí tohoto modulu jsou tedy osobní karty zaměstnanců, umožňující zadat všechny povinné či doplňkové informace o každém zaměstnanci. Pro větší přehlednost jsou data osobní karty dále rozdělena do jednotlivých podskupin podle způsobu užití (osobní údaje, rodina a děti, informace o zaměstnání, mzdové podklady, mzdová předloha, ostatní informace,poznámky, fotografie). Každá tato podskupina je zobrazena na vlastní záložce osobní karty. Data do osobní karty jsou ve většině případů zadávána vybíráním z číselníků a seznamů. Použitím názvů evidovaných v číselníku je zabezpečeno zadání stejných názvů u všech zaměstnanců a tím případné filtrování podle těchto údajů.

 

Evidence docházky

Modul Evidence docházky řeší jednoduchým způsobem zadávání a evidenci docházky zaměstnanců. Umožňuje sledovat dodržování zákonem stanovené přestávky na oddych, odchody k lékaři nebo jinou nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. Vedoucí pracovníci tak mají možnost získat v každém okamžiku informace o přesném pohybu pracovníků a jejich přítomnosti na pracovišti. Důležité jsou také informace o skutečně odpracované době každého pracovníka, získávané kdykoliv v průběhu měsíce.

 

Výpočet mezd

Výpočet mezd je druhý z modulů pro zpracování personálních dat a měsíčních mezd. Tento modul opět využívá všechny informace zadané do osobní karty zaměstnance. Modul Výpočet mezd slouží pro zadávání a zpracování údajů potřebných k výpočtu měsíčních mezd a pro vytvoření všech potřebných výstupů. V modulu můžeme provádět tisky výplatních lístků, výplatních listin, výčetky platidel, různých sumárních sestav… Samozřejmostí jsou tisky formulářů hlášení na správu sociálního zabezpečení a pro jednotlivé zdravotní pojišťovny. Modul dále umožňuje přímé zaúčtování měsíčních mezd do účetnictví, tisk platebních příkazů, přenos dat do banky. Nedílnou součástí programu je i tzv. roční uzávěrka mezd. Ta umožňuje např. vytvoření a vytištění mzdového listu, výpočet a tisk ročního vyúčtování daně.

4
...

MODUL SKLADY

Sklady se dělí na sklady materiálů a sklady výrobků. Pro oba druhy skladů je totožné, že lze vytvořit libovolný počet skladů podle druhu a funkčnosti. Ocenění skladových položek lze podle volby uživatele provádět buďto metodou FIFO, nebo váženým průměrem. Jednotlivé skladové položky jsou evidovány na skladových kartách, ke kterým se vztahují jednotlivé skladové doklady (příjemky, výdejky). Ke každému dokladu je z číselníku přiřazen skladový pohyb. Tento pohyb určuje, zda se jedná o příjem, nebo výdej na skladových kartách a účetní předkontaci. Tyto pohyby a předkontace si definuje každá firma, počet těchto pohybů je neomezený a jsou svázány se zaúčtováním skladových pohybů. Ke každému skladu je možné vytisknou množství předdefinovaných tiskových sestav jako jsou např. obraty skladu, skladové doklady (seznam), skladové pohyby (seznam), obratovky skladu.

 

Číselník zboží

Číselník zboží (číselník Výrobní položky) eviduje veškeré výrobky, které se ve firmě vyrábí, nebo prodávají. U výrobků je možné evidovat druh, typ, parametry a další údaje, které jsou důležité pro identifikaci každého výrobku. Na základě provedené analýzy je možné tyto parametry jednoduchým způsobem přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníka. V číselníku Výrobní položky jsou evidovány všechny ceny výrobků (prodejní, nákladové…), pro určitá období.

 

Sklady

Modul sklady řeší kompletní skladové hospodářství firmy. Je rozděleno na sklady materiálů, kde jsou evidovány příjmy a výdeje materiálů používaných ve výrobě a sklady výrobků pro příjmy výrobků z výroby a následnou expedici výrobků odběratelům.

Sklady materiálů

Sklady materiálů slouží k evidenci materiálů pro výrobu. Sklady jsou určovány pro jednotlivá střediska (to znamená, že každé středisko může mít libovolný počet skladů). Ve střediscích jsou sklady členěny podle názvů skladů. Pro celý modul Sklady materiálů je vytvořen seznam pohybů na skladech materiálů. Pohybem se rozumí příjem, nebo výdej ze skladu. Systém umožňuje nadefinovat libovolný počet pohybů, kterými se rozlišují různé druhy výdejů a různé druhy příjmů materiálů. Tyto pohyby jsou napojeny na účtovou osnovu. Příjmový skladový doklad je propojen s fakturou přijatou a objednávkou vydanou. Výdajový skladový doklad je propojen s limitním listem a výrobním příkazem. V systému lze použít tři typy oceňování materiálů:

1. Průměrné ceny, kdy je při každém příjmu materiálů přepočítávána jednotková cena.

2. Druhou metodou je FIFO (první do skladu, první ze skladu). Při každém příjmu je vytvořena nová karta materiálu, kde je jednoznačným identifikátorem středisko, druh skladu, číslo položky a datum příjmu s časem. Při výdeji u této metody je odepisováno ze skladu podle datumu a času.

3. Třetí metodou je vyhlášená cena. Systém při příjmu i výdeji počítá jednotkovou cenu definovanou v číselníku materiálů pro zadané období.

Příjmy a výdeje ze skladu materiálu jsou evidovány na skladových dokladech. Skladové doklady se skládají ze dvou částí, hlavičky skladového dokladu a položek skladového dokladu. Hlavička skladového dokladu eviduje číslo skladového dokladu, zákazníka, datum vytvoření skladového dokladu, účetní období, dopravu a číslo pohybu. Pro každou hlavičku dokladu může být vytvořeno libovolné množství položek skladového dokladu. Položka skladového dokladu je identifikována číslem dokladu, číslem položky, datumem pořízení skladové karty, účelem. Účel se používá jako rozlišovací prvek, proč byla položka do systému vložena (číslo faktury, číslo výrobního příkazu, ...).

Sklady výrobků

Sklady výrobků slouží k evidenci výrobků přijímaných z výroby a pro jejich následnou expedici. Sklady jsou určovány pro jednotlivá střediska (to znamená, že každé středisko může mít libovolný počet skladů). Ve střediscích jsou sklady členěny podle názvů skladů. Pro celý modul Sklady výrobků je vytvořen seznam pohybů na skladech výrobků. Pohybem se rozumí příjem, nebo výdej ze skladu. Systém umožňuje nadefinovat libovolný počet pohybů, kterými se rozlišují různé druhy výdejů a různé druhy příjmů výrobků. Tyto pohyby jsou napojeny na účtovou osnovu. Příjmový skladový doklad je propojen s výrobním příkazem. Výdajový skladový doklad je propojen s fakturou vydanou a objednávkou výrobků. V systému lze použít tři typy oceňování výrobků:

1. Průměrné ceny, kdy je při každém příjmu výrobků přepočítávána jednotková cena. Cena se tvoří výpočtem výrobních nákladů.

2. Druhou metodou je FIFO (první do skladu, první ze skladu). Při každém příjmu je vytvořena nová karta výrobku, kde je jednoznačným identifikátorem středisko, druh skladu, číslo položky a datum příjmu s časem. Při výdeji u této metody je odepisováno ze skladu podle datumu a času. Cena se tvoří výpočtem výrobních nákladů.

3. Třetí metodou je vyhlášená cena. Systém při příjmu i výdeji počítá jednotkovou cenu definovanou v číselníku výrobků pro zadané období.

Příjmy a výdeje ze skladu výrobku jsou evidovány na skladových dokladech. Skladové doklady se skládají ze dvou částí, hlavičky skladového dokladu a položek skladového dokladu. Hlavička skladového dokladu eviduje číslo skladového dokladu, zákazníka, datum vytvoření skladového dokladu, účetní období, dopravu, číslo pohybu a pro dodací list číslo objednávky. Pro každou hlavičku dokladu může být vytvořeno libovolné množství položek skladového dokladu. Položka skladového dokladu je identifikována číslem dokladu, číslem položky, datumem pořízení skladové karty, účelem. Účel se používá jako rozlišovací prvek, při příjmu je do účelu zapsán výrobní příkaz, podle kterého byl výrobek vyroben, při výdeji se zapisuje číslo objednávky podle které byl výrobek dodán.

 

Objednávky vydané

Evidují všechny objednávky vydané (materiál, doprava, spotřební materiál, služby). Jsou propojené na sklady materiálů, faktury přijaté. Při tvorbě objednávky vydané pro materiál se přenášejí jednotlivé údaje o materiálu z číselníku materiálů (podle jednotlivých dodavatelů), včetně dohodnuté ceny. Při příjmu na sklad materiálů se provede množstevní vyhodnocení objednávky a příjemky skladu materiálu. Při propojení objednávky vydané a faktury přijaté se provede vyhodnocení podle ceny materiálu. Po vytvoření objednávek vydaných lze pomocí tiskové sestavy, nebo www stránky zobrazit potřebu financí na úhradu objednávek v hlavní měně, měně objednávky, hotově nebo převodem, a to za jednotlivé dny.

 

Objednávky přijaté

Zde se evidují objednávky přijaté od odběratelů. Při zadávání objednávky se obchodník rozhoduje, zda dodá výrobky ze skladu výrobků (výrobky jsou již vyrobeny, popřípadě nakoupeny od jiného výrobce), nebo zda se musí výrobek vyrobit. Objednávka eviduje různé požadavky na výrobek podle specifikace jednotlivých firem. Každá objednávka se skládá z jedné hlavičky objednávky a libovolného počtu položek objednávky. V hlavičce objednávky se zadávají údaje o odběrateli (IČO, Adresa, Kontaktní osoba...), údaje o slevě, lhůtě splatnosti, termínu dodání. Objednávky jsou evidovány pod jednoznačným označením Interní číslo objednávky. Pod tímto číslem je následně objednávka identifikovatelná v celém systému. Součástí hlavičky objednávky je i evidence o stavu objednané zakázky ve výrobním procesu. Položky objednávek jsou jednoznačně určeny číslem výrobku, interním číslem objednávky, datumem dodání. V položce se dále eviduje množství objednaných výrobků, zda je povoleno výrobek dodat, zda je povoleno výrobek fakturovat, počet dodaných výrobků, počet fakturovaných výrobků. Systém umožňuje výrobky blokovat na skladě výrobků podle zadaného termínu dodání. Výrobek na objednávce je možné dodat ze skladu nebo zadat do výroby, označit výrobek jako právě vyráběný, pozastavený, nebo stornovaný.

 

Faktury vydané

V obrazovce Faktury vydané jsou řešeny všechny operace s vydanými fakturami. V první řadě jsou zde faktury vytvářeny a tisknuty. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Fakturované položky do faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Na základě vystavení faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout příjmový pokladní doklad. Je zde možno zobrazovat libovolně vyfiltrované seznamy faktur a s nimi tisknout různé tiskové sestavy. Jsou zde také zobrazeny provedené úhrady příslušných faktur. Na spodní záložce nazvané „Tabulka“ je zobrazen seznam všech vydaných faktur evidovaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem dokladů. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

 

Faktury přijaté

V obrazovce Faktury přijaté jsou řešeny všechny operace s přijatými fakturami. V první řadě jsou zde faktury zadávány a zaúčtovávány. Máme možnost vytvořit jak jednoduché nepoložkové faktury, tak i samozřejmě faktury s libovolným množstvím položek. Položky do přijatých faktur lze zadávat několika způsoby. Můžeme je zadávat jednotlivě buď výběrem ze skladu nebo přímo zapsat název položky a její cenu do příslušných polí, nebo, rychleji, přenesením z vybraného dodacího listu či objednávky. Samozřejmostí je vytvoření nepoložkové faktury. Na základě zadání faktury lze, dle nastavení, automaticky vytvořit a tisknout výdajový pokladní doklad. Na spodní záložce nazvané Tabulka je zobrazen seznam všech přijatých faktur zadaných v systému. Výhodou tohoto zobrazení je možnost jednoduchým přepnutím záložek pracovat buďto se seznamem faktur nebo s vybraným detailem (tzn. jednou konkrétní fakturou). Zobrazený seznam faktur nám dává velké množství možností práce se seznamem. Velmi obsáhlý filtr umožňuje výběry dokladů podle všech položek prvotního dokladu, některé navíc rozšířené o možnost rozmezí těchto položek. Seznam dokladů, ať už všech zadaných nebo pouze vyfiltrované části je vždy aktuálně vysoučtován na panelu vedle zobrazeného seznamu. Vybraný filtr je také brán v úvahu při tisku všech seznamů knihy faktur, tzn. že se tiskne vždy to, co je v okně „Tabulka“ vybráno a zobrazeno. Další možností práce se seznamem dokladů je jeho libovolné třídění podle požadované položky.

 

Adresář obchodních partnerů

Adresář slouží pro evidenci všech obchodních partnerů (dodavatelé, odběratelé a ostatní obchodní nebo kontaktní spojení ...) a informací o nich. Je zde možno mimo základních identifikačních údajů zadávat např. údaje o individuálně dohodnutých podmínkách spolupráce či vytvářet ceníky s platností pouze pro danou firmu. V adresáři je možno rychle vyhledávat, tisknout seznamy adres, telefonní seznamy apod.

 

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců slouží pro zadávání, evidování a zpracovávání personálních dat zaměstnanců. Nejdůležitější částí tohoto modulu jsou tedy osobní karty zaměstnanců, umožňující zadat všechny povinné či doplňkové informace o každém zaměstnanci. Pro větší přehlednost jsou data osobní karty dále rozdělena do jednotlivých podskupin podle způsobu užití (osobní údaje, rodina a děti, informace o zaměstnání, mzdové podklady, mzdová předloha, ostatní informace,poznámky, fotografie). Každá tato podskupina je zobrazena na vlastní záložce osobní karty. Data do osobní karty jsou ve většině případů zadávána vybíráním z číselníků a seznamů. Použitím názvů evidovaných v číselníku je zabezpečeno zadání stejných názvů u všech zaměstnanců a tím případné filtrování podle těchto údajů.

5
...

MODUL DOCHÁZKA

Automatizovaný docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby ,kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců slouží pro zadávání, evidování a zpracovávání personálních dat zaměstnanců. Nejdůležitější částí tohoto modulu jsou tedy osobní karty zaměstnanců, umožňující zadat všechny povinné či doplňkové informace o každém zaměstnanci. Pro větší přehlednost jsou data osobní karty dále rozdělena do jednotlivých podskupin podle způsobu užití (osobní údaje, rodina a děti, informace o zaměstnání, mzdové podklady, mzdová předloha, ostatní informace,poznámky, fotografie). Každá tato podskupina je zobrazena na vlastní záložce osobní karty. Data do osobní karty jsou ve většině případů zadávána vybíráním z číselníků a seznamů. Použitím názvů evidovaných v číselníku je zabezpečeno zadání stejných názvů u všech zaměstnanců a tím případné filtrování podle těchto údajů.

Evidence docházky

Modul Evidence docházky řeší jednoduchým způsobem zadávání a evidenci docházky zaměstnanců. Umožňuje sledovat dodržování zákonem stanovené přestávky na oddych, odchody k lékaři nebo jinou nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. Vedoucí pracovníci tak mají možnost získat v každém okamžiku informace o přesném pohybu pracovníků a jejich přítomnosti na pracovišti. Důležité jsou také informace o skutečně odpracované době každého pracovníka, získávané kdykoliv v průběhu měsíce.

Plánování docházky slouží pro evidenci docházky zaměstnanců, pro plánování nepřítomností jako je dovolená, dlouhodobá nemoc apod. a následnou kontrolu těchto čerpání. Data můžou být do této agendy zadávána ručně, nebo přenášena z libovolného docházkového systému na základě identifikačních karet nebo čipů.

::. Další materiál ke stažení - Docházkový systém + čtečka - nejjednodušší verze za 9900,- Kč bez DPH. .::

List je modulový informační systém, který se skládá z následujících částí:

6
...

MODUL ELEKTRONICKÉ ÚKOLOVÉ LISTY

 

Základní funkcí modulu Elektronické úkolové listy (dále jen EUL) je monitorování a vyhodnocování výroby z pozice skutečně odpracovaného času na zakázce, evidence chybovosti a ostatní evidovaných časů (prostoje, režijní práce, přestávky na oběd…). Přístup k modulu EUL je chráněn systémem operátorských hesel a oprávnění.

Modul EUL kontinuálně v reálném čase zaznamenává a vyhodnocuje: čas odpracovaný na zakázkách (výrobních příkazech), počet zpracovaných kusů, dobu a důvod přerušení práce, počty a druhy chybně provedených operací…

Koncepce celého systému je stavebnicová, která umožňuje v budoucnu snadné rozšiřování systému např. zvýšení počtu sledovaných pracovišť, zvýšení počtu vstupních a výstupních informací nebo monitorování strojů na jednotlivých pracovištích. Jeho nejdůležitější a základní funkcí je sběr dat z průběhu výrobního procesu, jejich ukládání do centrální databáze MS SQL, jejich následné zpracování do požadované podoby a jejich archivaci.

Pro zpracování EUL je třeba v informačním systému LIST vytvořit výrobní příkazy, nebo tyto výrobní příkazy přenést ze současně používaného informačního systému (např. SAP…). V případě potřeby lze v číselníku výrobků zadat množství kusů pro výrobu na jedné průvodce. Podle celkového počtu kusů na výrobním příkaze se vytvoří odpovídající množství průvodek. Průvodka je soupis všech operací, které musí být na výrobku (stanoveném počtu výrobků) provedeny. Každé z těchto průvodek je přiřazena čipová karta, která tuto průvodku identifikuje po celou dobu jejího průchodu výrobou.

Modul EUL umožňuje export vybraných dat do souborů ve formátu Excel, popřípadě do formátu XML, ve kterém může pracovník managementu provádět další libovolné zpracování včetně grafických zobrazení pomocí rozličných grafů.

Modul EUL se skládá z několika úrovní rozdělených podle druhu zadávaných informací a podle oprávněnosti přístupů k již zadaným informacím.

Průmyslový počítač pro sběr dat z výroby

Obr. 1 - Průmyslový počítač pro sběr dat z výroby informačního systému LIST7

1. Výroba

Při průchodu zakázky (průvodky) výrobou dochází k postupnému plnění jednotlivých operací. Při začátku práce na operaci provede výrobní dělník na průmyslovém počítači s čtečkou čipových karet nejdříve svojí identifikaci pomocí své osobní čipové karty a následně čipovou kartou průvodky „zapíše“ začátek nové operace na aktuálně zpracovávané průvodce. Po zpracování operace pro všechny kusy v průvodce opět pomocí čipových karet provede pracovník odhlášení již hotové operace. V případě nutnosti přerušení práce na operaci postupuje pracovník obdobně jako při ukončení s tím rozdílem, že zapíše počet již hotových kusů a důvod přerušení práce (přestávka, chyba, servis…).

2. Kontrola

Pracovníkům kontroly je umožněno kdykoliv během procesu výroby vždy, když zjistí chybně provedenou operaci, tuto skutečnost zaevidovat do systému EUL a tím označit, na jaké operaci, který pracovník, jakou chybu udělal. Pro jednotlivé operace je možno zadat neomezený počet chyb, které jsou rozděleny na dvě základní skupiny: opravitelné a neopravitelné. Dalšími možnostmi označení chyby je např. chyba stroje, chyba dodavatele…Výstupy a sumáže o počtu chyb se používají pro výpočet bonusů a ty jsou následně využívány pro výpočet mezd každého pracovníka.

3. Údržba

V případě přerušení práce z důvodu „údržba“ se na počítačové stanici údržby zobrazí podle přístupových práv hlášení o požadavku na zásah. Tento požadavek pracovník údržby vyhodnotí a označí začátek jeho zpracování. Následným zápisem zanese informaci o způsobu řešení, časové náročnosti a použitých materiálech nebo dílech na opravu. Po ukončení opravy se operace na příslušné průvodce uvolní pro pokračování výroby.

4. Mistr

Mistr má možnost neustále v reálném čase monitorovat práce na zakázkách pro příslušná pracoviště. V případě vzniklých požadavků na řešení mistrem se mu na monitoru zobrazí informace u kterého pracovníka a na jaké zakázce vznikla nestandardní situace a tím má možnost okamžitě reagovat a tuto situaci řešit.

Základními výstupy modulu EUL je :

:: Informace o odpracovaném čase na jednotlivých zakázkách pro: pracovníka, partu, pracoviště, dílnu a firmu.

:: Informace o celkovém plnění pracovníka za období (den, týden, měsíc, volitelné období…).

:: Výkazy o opravitelných a neopravitelných dílech pro: pracovníka, partu, pracoviště, dílnu, firmu, dodavatele nebo odběratele.

:: Podklady pro přenos mzdových nároků do programu mezd.

:: Vyhodnocení kvalitativních parametrů pro bonus 1 a bonus 2.

:: Informace o celkové výkonnosti pro týmy pracovníků a pracoviště vypočítávané za různá časová období.

:: Informace o využití přítomnosti pracovníka na pracovišti.

:: Evidence neproduktivních časů pro jednotlivé pracovníky, pracoviště, dílny v libovolném časovém úseku.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců slouží pro zadávání, evidování a zpracovávání personálních dat zaměstnanců. Nejdůležitější částí tohoto modulu jsou tedy osobní karty zaměstnanců, umožňující zadat všechny povinné či doplňkové informace o každém zaměstnanci. Pro větší přehlednost jsou data osobní karty dále rozdělena do jednotlivých podskupin podle způsobu užití (osobní údaje, rodina a děti, informace o zaměstnání, mzdové podklady, mzdová předloha, ostatní informace,poznámky, fotografie). Každá tato podskupina je zobrazena na vlastní záložce osobní karty. Data do osobní karty jsou ve většině případů zadávána vybíráním z číselníků a seznamů. Použitím názvů evidovaných v číselníku je zabezpečeno zadání stejných názvů u všech zaměstnanců a tím případné filtrování podle těchto údajů.

Výrobní položky

Číselník Výrobní položky eviduje veškeré výrobky, které se ve firmě vyrábí, nebo prodávají. U výrobků je možné evidovat druh, typ, parametry a další údaje, které jsou důležité pro identifikaci každého výrobku. Na základě provedené analýzy je možné tyto parametry jednoduchým způsobem přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníka. V číselníku Výrobní položky jsou evidovány všechny ceny výrobků (prodejní, nákladové…), pro určitá období.

Technologický postup

Pomocí technologického postupu se stanoví sled a obsah výrobních nebo montážních operací.

7
...

MODUL ZAKÁZKY

Modul Zakázky řeší evidenci a zpracování přijatých zakázek v návaznosti na skladové hospodářství a následnou fakturaci.
  1. :: Evidence přijatých zakázek
  2. :: Skladové hospodářství
  3. :: Objednávky
  4. :: Zadání a evidence odpracované práce na zakázce
  5. :: Evidence materiálu vydaného na zakázku
  6. :: Evidence a výpočet ostatních nákladů na zakázku
  7. :: Automatické vytvoření faktury vydané
  8. :: Adresář obchodních partnerů
  9. :: Fakturace, Banka, Pokladna, DPH, Hlavní kniha
  10. :: Roční účetní závěrka
8